Річний звіт

Будьте в курсі!

Підпишіться на розсилку, щоб залишатися в курсі останніх новин, публікацій і матеріалів Фундації «Відкрите суспільство».

Річний звіт 2016

Річний звіт – 2016

Зміст

1.   Місія та завдання організації

2.  Основні досягнення

3.  Організаційна структура

4.   Основні сектори, де працює організація та клієнти

5.   Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)

6. Основні проекти виконані за звітний період

7. Інформація про донорів

8. Інформація про волонтерів

9. Фінансова частина

10. Контактна інформація

 

1. МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГО «Фундація «Відкрите суспільство» (Open Society Foundation (OSF) –українська неурядова громадська організація, створена та зареєстрована в березні 2001 року.

Ми працюємо як незалежний аналітичний центр, що аналізує політику у сферах ключових компетенцій:

- відповідальність парламентських політичних партій за взяті передвиборчі обіцянки;

- публічні фінанси (державний та місцеві бюджети та бюджетна політика);

- антикорупційна політика на національному та місцевому рівнях.

Наша місія: утвердження принципів та цінностей відкритого суспільства в Україні через вплив на формування порядку денного публічної політики.

2. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ в 2016 році

Фундація «Відкрите суспільство» повною мірою реалізувала свій потенціал аналітичного центру. На основі власної експертизи в сферах ключової компетенції ми розробили кілька методик, що дозволяють виміряти виконання публічної політики, а отже оцінити та порівняти чіткі критерії з метою вироблення рекомендацій щодо окращення або вироблення обґрунтованих політичних альтернатив. Запропоновані нами методики були поширені серед колег з інших громадських організацій та ЗМІ для подальшого провадження моніторингу органів державної та місцевої влади на предмет дотримання стандартів. При цьому експерти Фундації надавали постійний експертний супровід та долучалася до проведення адвокаційних кампаній з метою імплементації вироблених рекомендацій.  

Тільки цифри і факти

2016 рік став для нас:

16-м роком аналізу роботи Верховної Ради України та роком підвищення впливу пропозицій на формування суспільного порядку денного.

2 роком аналізу політики бюджетної підтримки Європейським Союзом уряду України.

2-м роком аналізу відповідності вітчизняного законодавства праву ЄС.

3-м роком аналізу впливів політики децентралізації на стан місцевих бюджетів.

6-м роком аналізу бюджету м. Києва.

4-м роком аналізу міських цільових програм м. Києва.

3-м роком аналізу корупційних ризиків бюджетного процесу на національному та місцевому рівні.

3-м роком аналізу антикорупційної політики на місцевому рівні.

4-м роком аналізу реалізації національної антикорупційної стратегії.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Органами управління Фундації «Відкрите суспільство» є:

1)     Загальні збори членів організації;

2)     Ревізійна Комісія;

3)     Наглядова Рада;

4)     Правління організації;

5)     Президент;

6)     Директор;

7)     Керівники проектів.

Вищим органом організації є Загальні збори членів організації, засідання яких проводяться два рази на рік.  Для перевірки та нагляду за діяльністю організації Загальними зборами формується Ревізійна комісія у чисельності 3-х осіб. До функцій Ревізійної комісії входять аудит річного балансу та фінансової звітності організації та представлення його результатів Загальним зборам.

Поточне управління організацією здійснюється Правлінням організації, Директором та Президентом, які обираються на Загальних зборах .

До складу Правління організації входять: Президент, Директор і три члени організації.

Правління контролює роботу Президента і Директора організації, які здійснюють поточне управління.

Президент організації очолює діяльність Правління та відповідає перед Загальними зборами за діяльність Фундації. До компетенції Президента відносяться прийняття стратегічних рішень та фінансова відповідальність за діяльність організації.

Президент формує Наглядову Раду, яка є консультативно-дорадчим органом управління організації.

Директор здійснює безпосереднє оперативне управління організацією виконуючи організаційні та адміністративні функції. Директору підпорядковані Керівники окремих проектів. Основним завданням Керівника проекту є координація робіт для вчасного та повного виконання задач проекту. Для цього за погодженням з директором останній залучає експертів організації.  Розподіл завдань поміж експертами в рамках конкретного проекту, встановлення термінів виконання окремих робіт та контроль за якістю є компетенцією виключно керівника проекту. Експерти залучаються до реалізації проектів по мірі необхідності. Таким чином експерт може бути одночасно залученим до виконання декількох проектів, що в значній мірі сприяє виникненню емерджентних ефектів в ході одночасної реалізації декількох проектів. Поруч з тим Директор координує залучення експертів до тих чи інших проектів, що дозволяє більш рівномірно розподіляти навантаження експерта. 

4. ОСНОВНІ СЕКТОРИ, ДЕ ПРАЦЮЄ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЛІЄНТИ

I. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Аналіз роботи Верховної Ради України

Прозорий та підзвітний парламент є одним з ключових умов для розбудови демократичного суспільства. Діяльність Фундації в 2016 році була спрямована на виявлення явища політичної корупції в парламенті та корупційних інструментів впливу на виборця.

Фундація «Відкрите суспільство» розробила Методику, яка дозволить громадянському суспільству контролювати за ефективністю використання депутатами парламенту своїх повноважень для вирішення проблем виборчих округів. Методика пройшла апробацію у семи виборчих округах і дає можливість виборцям налагодити співпрацю із народним депутатом задля вирішення місцевих проблем без ризиків політичної корупції. Методика дозволяє виборцям впливати на пріоритети діяльності народного депутата на місцевому рівні та підвищити доброчесність, прозорість та підзвітність депутатів парламенту перед виборцями щодо лобіювання ним виділення коштів для їхніх виборчих округів.

Зокрема, було детально проаналізовано явище політичної корупції «Pork barrel politics» та практику формування «суспільних порядків денних» для попередження ризиків політичної корупції у діяльності народних депутатів України.

Експерти Фундації інформували громадськість про потенційні корупційні ризики політичної корупції, шляхом публікацій у провідних газетах та на Інтернет-ресурсах. Зокрема,у газеті «Дзеркало тижня»: «Як позбутися українських "діжок із салом" і "гречки», №37 

Парламентська експертна група (ПЕГ)

В 2016 році Фундація у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції продовжила експертну роботу в парламенті через незалежну групу ПЕГ (http://peg.org.ua), створену в 2015 році з метою сприяння виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Головна мета групи ПЕГ - забезпечити вплив експертного середовища на законотворчий процес з метою дотримання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За час своєї діяльності Парламентською експертною групою (з травня 2015 року) було проведено експертизу понад 400 законопроектів, які належать до сфер, охоплених Угодою про асоціацію та правом ЄС.

Для донесення отриманих результатів до широкого загалу, Фундація розпочала спільний з виданням «Європейська правда» проект «Ідеї з Ради», в рамках якого опубліковано 22 дослідження відповідності резонансних законопроектів на предмет їх відповідності нормам права ЄС. За ініціативи Фундації було підготовлено і поширено відкрите звернення Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства до Голови ВРУ А.Парубія та Прем’єр-міністра України В.Гройсмана щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу.

Політика бюджетної підтримки з боку ЄС для уряду України

Фундація другий рік поспіль провадить дослідження ефективності бюджетної підтримки наданої з боку ЄС урядам Грузії, Молдови та України. Взявши за основу методологічні напрацювання та отриманий в минулому році досвід наша експертна група проаналізувала інституційні, правові і програмні аспекти державної координації допомоги ЄС у відповідь на зростаючі очікування підвищення обсягів підтримки, а також того, як вони вбудовані в загальну систему політики, як вони сприяють прозорості, підзвітності та участі громадянського суспільства. Фундацією було розроблено методологію дослідження, забрано звіти від експертів трьох країн, вироблено ряд спільних рекомендацій які попередньо обговорено з ключовими стейкхолдерами.

Координація допомоги Європейського Союзу: національний рівень (Україна, Молдова, Грузія)

Експертна робота над вдосконаленням проекту закону "Про публічні консультації"

Фундація "Відкрите суспільство" приймала участь в громадському обговоренні проекту закону "Про публічні консультації" та надала свої пропозиції Міністерству юстиції. Всі пропозиції були враховані.

II. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Аналіз та вплив на формування публічних фінансів є важливою складовою відповідальної політики. Підвищення прозорості та участі громадськості в бюджетному процесі, забезпечення доступності інформації про бюджети всіх рівнів є дієвим засобом впливу на підвищення ефективності та результативності бюджетної політики. Мільярди коштів щороку витрачаються неефективно на фоні зростання дефіциту бюджету та недофінансування соціальної, освітньої та сфери охорони здоров’я.

Аналіз бюджетної політики на місцевому рівні

Фундація «Відкрите суспільство» розробила унікальну методологію моніторингу Індексу прозорості, участі та доброчесності місцевих бюджетів (Індекс ПУД). На основі цієї методології було проаналізовано місцеві бюджети 17ти міст України. Проміжні результати було презентовано на прес-конференції в серпні 2016 року, що лягли в основу відповідних рекомендацій до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Міністерства з питань регіональної політики та ЖКГ. Окрім цього, Фундація «Відкрите суспільство» координувала проведення дослідження Партнерством «За прозорі місцеві бюджети!», надавала експертно-консультативну підтримку її учасникам, координувала та узагальнювала результати 1-ї масштабної адвокаційної кампанії спрямованої на забезпечення прозорості та участі громадян на стадії оприлюднення та затвердження рішень про бюджет у 17 містах України.

За розробленою методологією  Індексу  ПУД ми здійснили моніторинг та оцінювання бюджету м. Києва, міських цільових програм, стратегічних документів (Стратегія, Генплан), які впливають на зміст соціально-економічної та бюджетної політики столиці.

Бюджет Києва

Місцева бюджетна політика є одним із найважливіших інструментів регулювання соціально-економічного розвитку столиці. Децентралізація відкриває широке вікно можливостей для того, аби публічні фінанси та ресурси використовувалися більш ефективно та громада могла впливати на зміст публічної політики та бачити результати такого впливу.

Фундація послідовно відстоює інтереси киян та протягом 2016 року звертала увагу міської влади на порушення норм Бюджетного кодексу України щодо оприлюднення документів бюджетної політики та стандартів громадської участі  в бюджетному процесі, що призводить до корупційних практик. Протягом року у численних Відкритих Зверненнях, частина з яких була підтримана Реанімаційним пакетом реформ, ми наполягали на необхідності вжити дієвих заходів щодо виведення із тіні бюджетних коштів та розкриття позицій департаментів КМДА та політичних партій на етапах прийняття бюджетних рішень.

За запитом партії «Самопоміч» в Київській міській раді ми надавали експертну підтримку в розробці документів по підвищенню ефективності міських цільових програм та «Бюджетного регламенту» столиці.

В 2016 році Фундація продовжила громадську та експертну дискусію щодо прозорості бюджету Києва. В листопаді Фундація звернулася до міського голови Києва В.Кличка з приводу дотримання критеріїв прозорості, участі та доброчесності в бюджетному процесі та проекту рішення про Бюджет Києва на 2017 рік.

Експерти Фундації інформували громадськість про потенційні корупційні ризики бюджету Києва в 2016 році, шляхом публічних заходів та публікацій у провідних газетах та на Інтернет-ресурсах. Зокрема, у газеті «Дзеркало тижня»: «Держбюджет-2017: як попередити популізм і політичну корупцію» №42.

 III. АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

Громадський моніторинг антикорупційної політики на національному та місцевому рівнях є важливим інструментом громадського контролю. Корупційні ризики часто закладаються на рівні проектів нормативно-правових документів, що регулюють формування, здійснення, моніторинг та звітування щодо виконання державних цільових програм та планів заходів. Формальне реагування на корупційні ризики в рамках антикорупційних програм та планів заходів є звичною практикою.  

 Антикорупційна політика на національному рівні

Президент Фундації Леся Шевченко, що була обрана до складу Конкурсної комісії з відбору членів Нацагентства з питань запобігання корупції, працювала протягом всього року в конкурсній комісії з відбору членів НАЗК, відстоюючи професійні стандарти аналітичного центру.

 Антикорупційна політика на рівні Києва

Попередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу є важливою передумовою для збільшення надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрат бюджетних коштів. У 2016 ми продовжили розпочату в 2015 році адвокаційну кампанію щодо створення міської програми з запобігання та боротьбі з корупцією (разом з Реанімаційним пакетом реформ – Київ). Фундація «Відкрите суспільство» розробила та адвокатувала в Київській міській раді проходження двох розділів до міської антикорупційної програми, які були спрямовані на зменшення корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу на місцевому рівні. Зокрема, зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти та створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу, планування і реалізації міських цільових програм. У грудні 2016 року міська рада Києва прийняла рамкову антикорупційну програму. Попередньо ця програма пройшла громадське обговорення всіх її розділів 22 грудня 2015 року в приміщенні Реанімаційного пакету реформ і протягом наступного року продовжила своє обговорення в департаментах КМДА за експертного супроводження експертів Фундації «Відкрите суспільство».

Здобуті успіхи стали надбанням попередніх напрацювань та лягли в основу «Дорожньої карти реформ у сфері бюджетної та антикорупційної політики» (оприлюдненої у червні 2014 року) та «Концептуальних підходів до розробки Київської міської цільової програми попередження корупції», міського плану заходів щодо запобігання та зменшення ризиків корупції у міській адміністрації Києва (прийнятий розпорядженням міського голови Віталія Кличка у серпні 2015 р.).

Крім того, Фундація "Відкрите суспільство" провела інформаційно-просвітницьку кампанію щодо інформування киян про корупційні ризики у проекті плану зонування центральної частини Києва. Кияни можуть стати свідками легалізації земельних махінацій та незаконних забудов після прийняття зонінгу центру Києва, що розроблений із явними ознаками порушення чинного законодавства. 

 5. Інформація про партнерів

В 2016 ми продовжували працювати в Коаліції «За прозорі місцеві бюджети!», «Реанімаційний пакет реформ – Київ», Національній Платформі Форуму Східного партнерства (УНП ФСП), РГ 1 та РГ 3 Української сторони Платформи Громадянського Суспільства (УС ПГС).

В 2016 році Фундація працювала в дорадчих органах КМДА та Київської міської ради: Антикорупційній раді при Київському міському голові та Координаційній раді з питань сприяння громадянського суспільства та урядово-громадській ініціативі «Разом проти корупції!».

Наші національні партнери: Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України», Фонд Східна Європа, Програма РАДА.

Наші міжнародні партнери: Ліберальна академія – Тбілісі (Грузія), Асоціація зовнішньої політики Молдови (Молдова).

6.   Основні проекти виконані за звітний період

Проект «Громадянське суспільство і засоби масової інформації для забезпечення прозорості місцевих бюджетів» (2015-2016)

Ціль проекту: посилити спроможність локальних НГО та ЗМІ та сприяти проведенню реформ та зростанню підзвітності влади в сфері прозорості та доброчесності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

В рамках проекту було створене партнерство “За прозорі місцеві бюджети!”, членами якої стало близько 40 активістів з усієї України. Унікальним продуктом Партнерства стала розроблена експертом Фундації «Відкрите суспільство» Іваном Сікорою Методика оцінки прозорості, участі та доброчесності (Індекс ПУД). На всеукраїнському рівні було поширено та мультипліковано методологію Індексу ПУД. На основі Методики регіональними громадськими організаціями за координаційної та експертної підтримки експертів Фундації, було здійснено моніторинг та оцінку місцевих бюджетів та політично мотивованих бюджетних рішень місцевих депутатів в рамках партнерства «За прозорі місцеві бюджети!" в 17 містах України.

Завдяки позитивному досвіду проекту члени партнерства адвокатували успішні практики локальних проектів з моніторингу рівня доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів, проводили інформаційні та адвокаційні кампанії, частина з яких була ініційована та координована Фундацією «Відкрите суспільство».

Завдяки проекту регіональні НУО та ЗМІ України отримали ефективний інструментарій для проведення моніторингів, інформаційних та адвокаційних компаній рівня доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів на локальному рівні. Регіональні партнери – члени партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» отримали унікальний експертний та комунікаційний майданчик для інформування громадськості про виявлені порушення в сфері доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів. Завдяки продуктам проекту та адвокаційним акціям було досягнуто відчутний резонанс навколо виявлених не доброчесних практик в сфері бюджетної політики. Місцеві активісти здійснювали вплив на органи влади за допомогою результатів дослідження, популяризуючі кращі практики та позитивний досвід підвищення рівня доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів, участі в діяльності партнерства “За прозорий бюджет”, тощо.

За підсумками досліджень для органів влади було підготовлено рекомендації для підвищення рівня доброчесності та прозорості норм і процедур формування і використання коштів місцевих бюджетів як на національному рівні, так і в конкретних регіонах.

Проект координувався Одеською організацією ВГО «Комітет виборців України» та Фундацією «Відкрите суспільство», що фінансувався Європейським союзом і Посольством Фінляндії в Україні в 2015-2016 рр.

 

7. Інформація про донорів

 

 Фінансовий звіт 2016

№ п/п

Партнер

Назва проекту/ напрямок

Сума по проекту (грн.)

Відсоток

1

Представництво ЄС в Україні

ЄС: Вибір молодого покоління України

1 089 658

20%

2

Фонд Східна Європа

Громадський моніторинг виділення фондів для округу

1 031 750

19%

3

Фундація Кока-Кола

Підвищення обізнаності громадськості в сфері управління відходами та відповідальне ставлення до ресурсів - Зміна моделей поведінки

1 425 000

26%

4

Молодіжна «Альтернатива»

Європейські цінності в молодіжній політиці

150 000

3%

5

Міжнародний Фонд «Відродження»

Парламентська експертна група з європейської інтеграції

598 500

11%

6

Форум громадянського суспільства Східного Партнерства

Координація технічної допомоги ЄС на національному рівні: Україна, Молдова, Грузія

115 150

2%

7

Black Sea Trust for Regional Cooperation

Законодавча прозорість і підзвітність в європейській інтеграції України

695 800

13%

8

Фонд «Антиснід»

Виховання екологічної культури особистості

100 000

2%

9

Представництво ЄС в Україні, Посольство Фінляндії в Україні

Громадянське суспільство та медіа за прозорі місцеві бюджети

95 000

2%

10

Благодійні внески на розвиток організації

Статутна діяльність

145 500

3%

 

ВСЬОГО

5 446 358

100%