Team of the "Open Society" Foundation

Lesya Shevchenko
President of the Foundation

Zelinskaya Olga
Expert / Public Participation

Kovalenko
Expert / fiscal policy

Alexander Babanin
Analyst / Economics

Stas Sokolov
Political analyst

Yevhen Revtyuk
Analyst