Фундація. Річний звіт.

Річний звіт 2016

середа, 01 лютого 2017 905

Річний звіт 2016: 

через прозорість та доброчесність 

до зменшення політично мотивованих бюджетних рішень 

 

 Зміст

1.   Місія та завдання організації

2.  Основні досягнення

3.  Організаційна структура

4.   Основні сектори, де працює організація та клієнти

5.   Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)

6. Основні проекти виконані за звітний період

7. Інформація про донорів

8. Інформація про волонтерів

9. Фінансова частина

10. Контактна інформація

 

1. МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГО «Фундація «Відкрите суспільство» (Open Society Foundation (OSF) –українська неурядова громадська організація, створена та зареєстрована в березні 2001 року.

Наша місія: утвердження принципів та цінностей відкритого суспільства в Україні через вплив на формування порядку денного публічної політики.

Ми працюємо як незалежний аналітичний центр, що аналізує політику у сферах ключових компетенцій:

-       публічна політика (відповідальність парламентських політичних партій та народних депутатів  за взяті передвиборчі обіцянки, секторальні, регіональні та місцеві політики) ;

-       публічні фінанси (державний та місцеві бюджети, бюджетна та фіскальна політика);

-       антикорупційна політика на національному та місцевому рівнях.

 

2. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ в 2016 році

1. Розробка та апробація методики моніторингу, оцінювання та попередження політичної корупції пов’язаної із лобіюванням народними депутатами коштів із державного бюджету для вирішення проблем на рівні виборчого округу.  Аналіз проекту державного бюджету та оприлюднення експертних оцінок щодо виявлених політично мотивованих бюджетних рішень. 

2. Аналіз роботи Верховної Ради України та сприяння виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, дослідження політика бюджетної підтримки з боку ЄС для уряду України 

3. Рекомендації та внесок у вдосконалення проекту закону України "Про публічні консультації", ЗУ «Про місцеве самоврядування», Бюджетного та Господарського кодексів України.

4. Рекомендації та внесок у вдосконалення підзаконних нормативно-правових актів (проекту методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, що була розроблена Департаментом організації роботи із запобігання та виявлення корупції із залученням експертів Ради Європи для НАЗК, проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у новій редакції, проекту Плану зонування центральної частини м. Києва, проекту "Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки"

5. Моніторинг та аналіз соціально-економічної та бюджетної політики на місцевому рівні (Київ та 16 міст України) в рамках партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» на основі розробленої та апробованої у 2015 році методології Індексу прозорості, участі та доброчесності місцевих бюджетів (Індекс ПУД).

 

Тільки цифри і факти

2016 рік став для нас:

16-м роком аналізу роботи Верховної Ради України та роком підвищення впливу пропозицій на формування суспільного порядку денного.

2 роком аналізу політики бюджетної підтримки Європейським Союзом уряду України.

2-м роком аналізу відповідності вітчизняного законодавства праву ЄС.

3-м роком аналізу впливів політики децентралізації на стан місцевих бюджетів.

6-м роком аналізу бюджету м. Києва.

4-м роком аналізу міських цільових програм м. Києва.

3-м роком аналізу корупційних ризиків бюджетного процесу на національному та місцевому рівні.

3-м роком аналізу антикорупційної політики на місцевому рівні.

4-м роком аналізу реалізації національної антикорупційної стратегії.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Органами управління Фундації «Відкрите суспільство» є:

1)     Загальні збори членів організації;

2)     Ревізійна Комісія;

3)     Наглядова Рада;

4)     Правління організації;

5)     Президент;

6)     Директор;

7)     Керівники проектів.

Вищим органом організації є Загальні збори членів організації, засідання яких проводяться два рази на рік.  Для перевірки та нагляду за діяльністю організації Загальними зборами формується Ревізійна комісія у чисельності 3-х осіб. До функцій Ревізійної комісії входять аудит річного балансу та фінансової звітності організації та представлення його результатів Загальним зборам.

Поточне управління організацією здійснюється Правлінням організації, Директором та Президентом, які обираються на Загальних зборах .

До складу Правління організації входять: Президент, Директор і три члени організації.

Правління контролює роботу Президента і Директора організації, які здійснюють поточне управління.

Президент організації очолює діяльність Правління та відповідає перед Загальними зборами за діяльність Фундації. До компетенції Президента відносяться прийняття стратегічних рішень та фінансова відповідальність за діяльність організації.

Президент формує Наглядову Раду, яка є консультативно-дорадчим органом управління організації.

Директор здійснює безпосереднє оперативне управління організацією виконуючи організаційні та адміністративні функції. Директору підпорядковані Керівники окремих проектів. Основним завданням Керівника проекту є координація робіт для вчасного та повного виконання задач проекту. Для цього за погодженням з директором останній залучає експертів організації.  Розподіл завдань поміж експертами в рамках конкретного проекту, встановлення термінів виконання окремих робіт та контроль за якістю є компетенцією виключно керівника проекту. Експерти залучаються до реалізації проектів по мірі необхідності. Таким чином експерт може бути одночасно залученим до виконання декількох проектів, що в значній мірі сприяє виникненню емерджентних ефектів в ході одночасної реалізації декількох проектів. Поруч з тим Директор координує залучення експертів до тих чи інших проектів, що дозволяє більш рівномірно розподіляти навантаження експерта. 

 

4. ОСНОВНІ СЕКТОРИ, ДЕ ПРАЦЮЄ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЛІЄНТИ

I. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Аналіз роботи Верховної Ради України

Прозорий та підзвітний парламент є одним з ключових умов для розбудови демократичного суспільства. Вперше в Україні Фундацією «Відкрите суспільство» було розроблена та апробовано методику попередження політичної корупції пов'язаної із лобіюванням депутатами коштів із державного бюджету для вирішення проблем виборців одномандатних виборчих округів.

Методика та результати її апробації у двох одномандатних виборчих округах дають можливість для виборців налагодити співпрацю із народним депутатом задля вирішення місцевих проблем без ризиків політичної корупції. Методика дозволяє виборцям впливати на пріоритети діяльності народного депутата на місцевому рівні, контролювати ризики політичної корупції та підвищити доброчесність, прозорість та підзвітність депутатів парламенту перед виборцям. Детально проаналізовано явище політичної корупції «Pork barrel politics» та практику формування «суспільних порядків денних» для попередження ризиків політичної корупції у діяльності народних депутатів України. Більше тут: «Як позбутися українських "діжок із салом" і "гречки» (газета «Дзеркало тижня»).

Парламентська експертна група (ПЕГ)

В 2016 році Фундація у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції продовжила експертну роботу в парламенті через незалежну групу ПЕГ (http://peg.org.ua), створену в 2015 році з метою сприяння виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Головна мета групи ПЕГ - забезпечити вплив експертного середовища на законотворчий процес з метою дотримання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За час своєї діяльності Парламентською експертною групою (з травня 2015 року) було проведено експертизу понад 400 законопроектів, які належать до сфер, охоплених Угодою про асоціацію та правом ЄС.

Для донесення отриманих результатів до широкого загалу, Фундація розпочала спільний з виданням «Європейська правда» проект «Ідеї з Ради», в рамках якого опубліковано 22 дослідження відповідності резонансних законопроектів на предмет їх відповідності нормам права ЄС. За ініціативи Фундації було підготовлено і поширено відкрите звернення Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства до Голови ВРУ А.Парубія та Прем’єр-міністра України В.Гройсмана щодо наближення законодавства України до права Європейського Союзу.

Політика бюджетної підтримки з боку ЄС для уряду України

Фундація другий рік поспіль провадить дослідження ефективності бюджетної підтримки наданої з боку ЄС урядам Грузії, Молдови та України. Взявши за основу методологічні напрацювання та отриманий в минулому році досвід наша експертна група проаналізувала інституційні, правові і програмні аспекти державної координації допомоги ЄС у відповідь на зростаючі очікування підвищення обсягів підтримки, а також того, як вони вбудовані в загальну систему політики, як вони сприяють прозорості, підзвітності та участі громадянського суспільства. Фундацією було розроблено методологію дослідження, забрано звіти від експертів трьох країн, вироблено ряд спільних рекомендацій які попередньо обговорено з ключовими стейкхолдерами.

Рекомендації та внесок у вдосконалення проекту закону України "Про публічні консультації", ЗУ «Про місцеве самоврядування», Бюджетного та Господарського кодексів України.

Фундація "Відкрите суспільство" приймала участь в громадському обговоренні проекту закону "Про публічні консультації" та надала свої пропозиції Міністерству юстиції України. Всі пропозиції були враховані.

Фундація "Відкрите суспільство" надала профільним міністерствам пропозиції щодо внесення змін та доповнень до ЗУ «Про місцеве самоврядування», Бюджетного та Господарського кодексів України. Основою для пропозиції стали результати дослідження 17 місцевих бюджетних процесів та документів політики в рамках партнерства «За прозорі місцеві бюджети!». Пропозиції стосувалисявдосконалення процедур оприлюднення документів соціально-економічної та бюджетної політики в рамках бюджетного процесу та позиції депутатів та громадян щодо їх змісту, більш чіткого регламентування процедур участі громадян у бюджетному процесі, підвищення прозорості інформації про діяльність комунальних підприємств. 

Експерт Фундації «Відкрите суспільство» Іван Сікора як запрошений тренер-консультант допомагав сформувати проекти місцевих «порядків денних бізнесу» учасникам п’яти регіональних Коаліцій малого та середнього бізнесу (Суми, Миколаїв, Івано-Франківськ, Кіровоград та Київ) в рамках навчальної програми Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) в лютому 2016 року.

Експерти Фундації «Відкрите суспільство» на запрошення КМДА надали пропозиції та взяли участь у експертному обговоренні проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у новій редакції у серпні 2016 року. У листопаді 2016 року, Фундація "Відкрите суспільство" проаналізувавши  проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у новій редакції після його доопрацювання КМДА за результатами експертного обговорення,  і вважає,  що запропонований проект є неприпустимим до взяття до розгляду та схвалення. Аргументи на користь позиції Фундації були оприлюдненні у ВІДКРИТОМУ ЗВЕРНЕННІ щодо неприпустимості взяття до розгляду та схвалення актуалізованого проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у новій редакції, що підготовлена із численними порушеннями загальноприйнятих процедур, що застосовуються для підготовки подібних політичних документів.

Розвиток Києва як міста із багатою історично-культурною спадщиною до значної міри залежить від містобудівних документів в т.ч. зонінгу його центральної частини. Експерти Фундації із залученням незалежних експертів виявили численні корупційні ризики у  запропонованому КМДА проекті Плану зонування центральної частини м. Києва. У зв’язку із цим була ініційована адвокаційна кампанія «Контролюємо Зонінг» спрямована інформування громадян про цей проект та його наслідки для розвитку мікрорайонів центральної частини м. Києва. Фундація оприлюднила ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ до київської громади та депутатів міської ради Києва щодо розробки Плану зонування м. Києва (Зонінгу), опублікований матеріал на «Українській правді»  «У зоні абсурду. Як "зонінг" центру Києва перетворили на корупційний театр?».

Земля є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування та одним із основних джерел надходжень коштів до міського бюджету. Експерти Фундації із залученням незалежних експертів проаналізували проект "Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки" та надали пропозиції щодо його вдосконалення.  

 

II. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Публічні фінанси є важливою складовою відповідальної політики. Підвищення прозорості та участі громадськості в бюджетному процесі, забезпечення доступності інформації про бюджети всіх рівнів є дієвим засобом впливу на підвищення ефективності та результативності бюджетної політики. Мільярди коштів щороку витрачаються неефективно на фоні зростання надходжень місцевих бюджетів та дефіциту державного бюджету. За таких умов, поширеною практикою є визначення бюджетних пріоритетів фактично у "ручному режимі" та недофінансування соціальної, освітньої та сфери охорони здоров’я.

Аналіз бюджетної політики на місцевому рівні

Фундація «Відкрите суспільство» розробила унікальну методологію місцевих бюджетів -  Індекс прозорості, участі та доброчесності місцевих бюджетів (Індекс ПУД). На основі цієї методології було проаналізовано місцеві бюджети 17-ти міст України. Результати дослідження було презентовано на прес-конференції в серпні 2016 року. Отримані результати дослідження лягли в основу відповідних рекомендацій до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Міністерства з питань регіональної політики та ЖКГ. Окрім цього, Фундація «Відкрите суспільство» координувала проведення дослідження місцевих бюджетів партнерством «За прозорі місцеві бюджети!», надавала експертно-консультативну підтримку її учасникам, координувала та узагальнювала результати 1-ї масштабної адвокаційної кампанії спрямованої на забезпечення прозорості та участі громадян на стадії оприлюднення та затвердження рішень про бюджет у 17 містах України.

За розробленою методологією  Індексу  ПУД експерти Фундація «Відкрите суспільство» здійснили моніторинг та оцінювання бюджетного процесу у м. Києві, міських цільових програм, стратегічних документів місцевого розвитку (Стратегія, Генплан, ДПТ), які впливають на зміст соціально-економічної та бюджетної політики столиці. У листопаді-грудні 2016 року, другий рік поспіль, на основі методології Індексу ПУД було проведено громадський моніторинг останньої стадії бюджетного процесу у м. Києві. Результати дослідження оприлюдненні на сторінках "Дзеркала тижня" у статті: "Бюджет Києва 2017: "ручні" пріоритети під прикриттям формальної прозорості" та на сторінках "Української правди" у статті: "Секретні матеріали" бюджету Києва.

Бюджет Києва

Бюджет Києва є найбільшим серед місцевих кошторисів, перевищуючи за обсягами показники інших українських мільйонників, разом узятих. Місцева бюджетна політика є одним із найважливіших інструментів регулювання соціально-економічного розвитку столиці. Децентралізація відкриває широке вікно можливостей для того, аби публічні фінанси та ресурси використовувалися більш ефективно та громада могла впливати на зміст публічної політики та бачити результати такого впливу.

Фундація послідовно відстоює інтереси киян та протягом 2016 року звертала увагу міської влади на порушення норм Бюджетного кодексу України щодо оприлюднення документів бюджетної політики та стандартів громадської участі  в бюджетному процесі, що призводить до корупційних практик. Протягом року у численних Відкритих Зверненнях, частина з яких була підтримана Реанімаційним пакетом реформ, ми наполягали на необхідності вжити дієвих заходів щодо виведення із тіні бюджетних коштів та розкриття позицій департаментів КМДА та політичних партій  на різних стадіях прийняття управлінських рішень.

За запитом партії «Самопоміч» в Київській міській раді ми надавали експертну підтримку в розробці документів по підвищенню ефективності міських цільових програм та «Бюджетного регламенту» столиці.

В 2016 році Фундація продовжила громадську та експертну дискусію щодо прозорості бюджету Києва. В листопаді Фундація звернулася до міського голови Києва В.Кличка з приводу дотримання критеріїв прозорості, участі та доброчесності в бюджетному процесі та проекту рішення про Бюджет Києва на 2017 рік.

 

 III. АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

Громадський моніторинг антикорупційної політики на національному та місцевому рівнях є важливим інструментом громадського контролю. Корупційні ризики часто закладаються на рівні проектів нормативно-правових документів, що регулюють формування, здійснення, моніторинг та звітування щодо виконання державних цільових програм та планів заходів. Формальне реагування на корупційні ризики в рамках антикорупційних програм та планів заходів є звичною практикою.  

 Антикорупційна політика на національному рівні

Президент Фундації Леся Шевченко, що була обрана до складу Конкурсної комісії з відбору членів Нацагентства з питань запобігання корупції, працювала протягом всього року в конкурсній комісії з відбору членів НАЗК, відстоюючи професійні стандарти аналітичного центру.

Фундація «Відкрите суспільство» надала рекомендації до проекту методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, що була розроблена Департаментом організації роботи із запобігання та виявлення корупції із залученням експертів Ради Європи для НАЗК.

 Антикорупційна політика на рівні Києва

Попередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу є важливою передумовою для збільшення надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрат бюджетних коштів. У 2016 ми продовжили розпочату в 2015 році адвокаційну кампанію щодо створення міської програми з запобігання та боротьбі з корупцією (разом з Реанімаційним пакетом реформ – Київ). Фундація «Відкрите суспільство» розробила та адвокатувала в Київській міській раді проходження двох розділів до міської антикорупційної програми, які були спрямовані на зменшення корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу на місцевому рівні. Зокрема, зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти та створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу, планування і реалізації міських цільових програм. У грудні 2016 року міська рада Києва прийняла рамкову антикорупційну програму. Попередньо ця програма пройшла громадське обговорення всіх її розділів 22 грудня 2015 року в приміщенні Реанімаційного пакету реформ і протягом наступного року продовжила своє обговорення в департаментах КМДА за експертного супроводження експертів Фундації «Відкрите суспільство».

Здобуті успіхи стали надбанням попередніх напрацювань та лягли в основу «Дорожньої карти реформ у сфері бюджетної та антикорупційної політики» (оприлюдненої у червні 2014 року) та «Концептуальних підходів до розробки Київської міської цільової програми попередження корупції», міського плану заходів щодо запобігання та зменшення ризиків корупції у міській адміністрації Києва (прийнятий розпорядженням міського голови Віталія Кличка у серпні 2015 р.).

Крім того, Фундація "Відкрите суспільство" провела інформаційно-просвітницьку кампанію щодо інформування киян про корупційні ризики у проекті плану зонування центральної частини Києва. Кияни можуть стати свідками легалізації земельних махінацій та незаконних забудов після прийняття зонінгу центру Києва, що розроблений із явними ознаками порушення чинного законодавства. 

 5. Інформація про партнерів

В 2016 ми продовжували працювати в Коаліції «За прозорі місцеві бюджети!», «Реанімаційний пакет реформ – Київ», Національній Платформі Форуму Східного партнерства (УНП ФСП), РГ 1 та РГ 3 Української сторони Платформи Громадянського Суспільства (УС ПГС).

В 2016 році Фундація працювала в дорадчих органах КМДА та Київської міської ради: Антикорупційній раді при Київському міському голові та Координаційній раді з питань сприяння громадянського суспільства та урядово-громадській ініціативі «Разом проти корупції!».

Наші національні партнери: Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України», Фонд Східна Європа, Програма РАДА.

Наші міжнародні партнери: Ліберальна академія – Тбілісі (Грузія), Асоціація зовнішньої політики Молдови (Молдова).

6.   Основні проекти виконані за звітний період

Проект «Громадянське суспільство і засоби масової інформації для забезпечення прозорості місцевих бюджетів» (2015-2016)

Ціль проекту: посилити спроможність локальних НГО та ЗМІ та сприяти проведенню реформ та зростанню підзвітності влади в сфері прозорості та доброчесності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

В рамках проекту було створене партнерство “За прозорі місцеві бюджети!”, членами якої стало близько 40 активістів з усієї України. Унікальним продуктом Партнерства стала розроблена експертом Фундації «Відкрите суспільство» Іваном Сікорою Методика оцінки прозорості, участі та доброчесності (Індекс ПУД). На всеукраїнському рівні було поширено та мультипліковано методологію Індексу ПУД. На основі Методики регіональними громадськими організаціями за координаційної та експертної підтримки експертів Фундації, було здійснено моніторинг та оцінку місцевих бюджетів та політично мотивованих бюджетних рішень місцевих депутатів в рамках партнерства «За прозорі місцеві бюджети!" в 17 містах України.

Завдяки позитивному досвіду проекту члени партнерства адвокатували успішні практики локальних проектів з моніторингу рівня доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів, проводили інформаційні та адвокаційні кампанії, частина з яких була ініційована та координована Фундацією «Відкрите суспільство».

Завдяки проекту регіональні НУО та ЗМІ України отримали ефективний інструментарій для проведення моніторингів, інформаційних та адвокаційних компаній рівня доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів на локальному рівні. Регіональні партнери – члени партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» отримали унікальний експертний та комунікаційний майданчик для інформування громадськості про виявлені порушення в сфері доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів. Завдяки продуктам проекту та адвокаційним акціям було досягнуто відчутний резонанс навколо виявлених не доброчесних практик в сфері бюджетної політики. Місцеві активісти здійснювали вплив на органи влади за допомогою результатів дослідження, популяризуючі кращі практики та позитивний досвід підвищення рівня доброчесності та прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів, участі в діяльності партнерства “За прозорий бюджет”, тощо.

За підсумками досліджень для органів влади було підготовлено рекомендації для підвищення рівня доброчесності та прозорості норм і процедур формування і використання коштів місцевих бюджетів як на національному рівні, так і в конкретних регіонах.

Проект координувався Одеською організацією ВГО «Комітет виборців України» та Фундацією «Відкрите суспільство», що фінансувався Європейським союзом і Посольством Фінляндії в Україні в 2015-2016 рр.

 

2. Проект «Громадський моніторинг виділення фондів для округу» (2016)

Ціль проекту:  підвищити доброчесність, прозорість та підзвітність депутатів, протидіяти політично мотивованим бюджетним витратам та озброїти виборців інструментами суспільного контролю за використанням коштів державного бюджету для попередження політичної корупції.  

Розроблена та апробована методика попередження політичної корупції пов'язаної із лобіюванням депутатами коштів із державного бюджету для вирішення проблем виборців одномандатних виборчих округів. Вперше в Україні пропонується комплексна методика оцінювання проблем та об’єктів одномандатних виборчих округів (формування «суспільних порядків денних») та ризиків політичної корупції у діяльності народних депутатів України.Методика пропонує 5 простих кроків, починаючи з того, що громадськість сама формує порядок денний та визначає найбільш пріоритетні проблеми, які повинен вирішити депутат від виборчого округу.

Методика та результати її апробації у двох одномандатних виборчих округах дають можливість для виборців налагодити співпрацю із народним депутатом задля вирішення місцевих проблем без ризиків політичної корупції. Методика дозволяє виборцям впливати на пріоритети діяльності народного депутата на місцевому рівні, контролювати ризики політичної корупції та підвищити доброчесність, прозорість та підзвітність депутатів парламенту перед виборцями щодо інформування про лобіювання ними виділення коштів для їхніх виборчих округів. Методика ґрунтується на кращій закордонній практиці, зокрема практиці та підходах до визначення проектів «діжок із салом» (pork barrel). Останні є політично мотивованими бюджетними рішеннями, які спрямовані на підтримку місцевих проектів в інтересах певних політичних сил чи окремих парламентарів у обмін на їх лояльність до урядових ініціатив. Зазвичай, «діжками із салом» може «торгувати» уряд для отримання лояльності мажоритарних народних депутатів.

Проведено 8 тренінгів  для громадських активістів та журналістів на основі навчального модуля,що дало змогу їх учасникам отримати знання та навики формувати перелік проблем та об’єктів, які мають бути у центрі уваги народних депутатів мажоритарників, здійснювати моніторинг діяльності народних депутатів щодо вирішення місцевих та регіональних проблем, які стосуються інтересів виборців округу та оцінювати внесок у їх вирішення та можливі ризики політичної корупції пов’язані із цим.

Сформоване в рамках проекту громадське партнерство «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції» дає можливість громадянам отримати експертну та методичну підтримку розробки «суспільного порядку денного» для виборчого округу та почати публічно артикулювати бачення того, які проблеми мають бути у порядку денному народного депутата як лобіста. До партнерства «Порядок денний народного депутата без ризиків політичної корупції» приєдналися депутати місцевих рад, помічники народних депутатів, громадські активісти та журналісти які   представляють 17 одномандатних виборчих округів.

Проект був частиною заходів Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво». Програма  USAID «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа.

Більше інформації про проекти, що були реалізовані у 2016 році на сайті  Фундацією «Відкрите суспільство».

 

7. Інформація про донорів

 

 Фінансовий звіт 2016

№ п/п

Партнер

Назва проекту/ напрямок

Сума по проекту (грн.)

Відсоток

1

Представництво ЄС в Україні

ЄС: Вибір молодого покоління України

1 089 658

20%

2

Фонд Східна Європа

Громадський моніторинг виділення фондів для округу

1 031 750

19%

3

Фундація Кока-Кола

Підвищення обізнаності громадськості в сфері управління відходами та відповідальне ставлення до ресурсів - Зміна моделей поведінки

1 425 000

26%

4

Молодіжна «Альтернатива»

Європейські цінності в молодіжній політиці

150 000

3%

5

Міжнародний Фонд «Відродження»

Парламентська експертна група з європейської інтеграції

598 500

11%

6

Форум громадянського суспільства Східного Партнерства

Координація технічної допомоги ЄС на національному рівні: Україна, Молдова, Грузія

115 150

2%

7

Black Sea Trust for Regional Cooperation

Законодавча прозорість і підзвітність в європейській інтеграції України

695 800

13%

8

Фонд «Антиснід»

Виховання екологічної культури особистості

100 000

2%

9

Представництво ЄС в Україні, Посольство Фінляндії в Україні

Громадянське суспільство та медіа за прозорі місцеві бюджети

95 000

2%

10

Благодійні внески на розвиток організації

Статутна діяльність

145 500

3%

 

ВСЬОГО

5 446 358

100%