Аналітика. Публічні фінанси. Статті.

Як ефективніше розподілити десятки мільйонів гривень серед громадських організацій інвалідів?

п'ятниця, 08 серпня 2014 498
Протягом останніх років щороку на підтримку статутної діяльності громадських організацій інвалідів виділялись кошти в середньому від 10 до 50 млн грн. Фінансування не було стабільним з огляду на ті чи інші політичні чи економічні тенденції.

Кошти витрачаються переважно на інституційну підтримку цих громадських організацій (ГО): утримання майна та апарату, фінансування публічних заходів. Як правило, на ці гроші претендує обмежене коло організацій, які здійснюють власну діяльність у національному масштабі: УТОС, УТОГ, Союз організацій інвалідів України, Національна асамблея інвалідів України, Конфедерація громадських організацій інвалідів та деякі інші. До останнього часу критерії, за якими розподіляють бюджетні кошти, не є однозначними і прозорими, про що неодноразово заявляла Рахункова Палата України. 


Підходи щодо розподіл допомоги, які застосовувались Міністерством соціальної політики України і Державною службою у справах ветеранів та інвалідів викликали чимало нарікань, оскільки зводились до розподілу у переважно у «ручному» режимі. Як наслідок, доступність державної підтримки для більшості громадських організацій є під питанням. Очевидними є ознаки корупційних ризиків та конфлікту інтересів при розподілі державної фінансової підтримки. 

Очікування заінтересаних сторін 

Нещодавно Фундація «Відкрите суспільство» провела інтерв’ювання 10 керівників Всеукраїнських громадських організацій інвалідів, 10 керівників регіональних підприємств інвалідів, 5 керівників київських підприємств інвалідів, 10 людей з інвалідністю. Опитування проводилося протягом березня - травня 2014 року. Результати інтерв’ювання дають підстави стверджувати, що переважна більшість інтервюванних зазначили важливість державної підтримки для підприємств інвалідів та громадських організацій інвалідів. Очевидною є потреба громадських організацій інвалідів у державній підтримці у наступні 5-10 років. 

Існуюча і попередня практика надання державної підтримки, на думку більшості опитаних, є незадовільною. 

Респонденти констатували наступні проблеми, пов’язані із державною підтримкою: необ’єктивність урядовців, наявність особистісного фактору, що впливає на обсяг державної підтримки інвалідів, відсутність державного замовлення для підприємств, втручання державних служб в статутну діяльність ВГО інвалідів, недоступність реабілітаційних засобів, які закуповують державні органи. Було виявлено і проблеми пов’язані з процедурними аспектами державної підтримки та нормативно-правовими актами, а саме затягнутість у часі процедури отримання коштів, складний механізм фінансування заходів. 

Опитанні зазначили, що корупційні ризики при наданні державної підтримки для громадських організацій та заснованих ними підприємств полягають у вимаганні «відкату» за отримання фінансування, «кришуванні» організацій та підприємств інвалідів політичними партіями, підробці документації про штат працівників, через що фінансування можуть отримати підприємства фізично здорових людей. 

Найбільші недоліки отримання податкових пільг здебільшого пов’язані з діяльністю обласних комісій. На думку регіональних та київських респондентів, має місце некомпетентність чиновників та засилля корупції. 

Переважна більшість респондентів зазначали необхідність удосконалення існуючої системи державної підтримки, особливо у сфері законодавства та діяльності державних органів. 

Тенденцією серед опитаних керівників ВГО інвалідів є надання пріоритетності та обов’язковості державної підтримки ГО інвалідів на усіх рівнях. Більшість респондентів виступили за реформування системи розподілу коштів на державну підтримку, а саме обов’язкової участі в конкурсному комітеті представників громадських організацій і визначення чітких критеріїв отримання фінансування. 

Також, рекомендації деяких респондентів збіглись у запровадженні наступних змін: 
- втілення механізму соціального замовлення послуг у недержавних організацій, 
- викорінення корупції при отриманні пільг та позик для підприємств інвалідів та забезпечення їх державним замовленням, 
- створення посади Уповноваженого Президента у справах інвалідів і ветеранів. 

Особливої уваги частина респондентів присвятили зміні ЗУ «Про соціальний захист інвалідів», в якому окрім іншого, на їх думку, мають бути виділені такі пункти: 
1) нормативно-правові акти, що пов’язані з інвалідами мають бути офіційно узгоджені з ГО інвалідів відповідних рівнів; 
2) порядок і умови витрачання коштів місцевих цільових фондів соціальної допомоги інвалідам має відбуватись з обов`язковим погодженням ГО інвалідів і правом постійного контролю; 
3) центральні і місцеві органи влади мають забезпечувати фінансування статутної діяльності громадських об`єднань інвалідів відповідних рівнів; 
4) джерелом фінансування громадських організацій інвалідів мають бути також відрахування від заснованих ними підприємств. 

Як краще ділити кошти ? 

Конкурсність є важливим принципом, який підвищує ефективність витрачання бюджетних коштів та створює додаткові можливості для їх отримання організаціями, які не мають потужного лобі, але активно працюють і мають конкурентні пропозиції. 

Існуючий порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049. Однак такий конкурсний механізм не поширюється на об’єднання інвалідів та ветеранів. 

Серед проблем, на які звертають увагу не лише представники ГО, але й Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, є питання не однозначної актуальності заходів та їх соціальної спрямованості, дублвання заходів інших громадських об’єднань тощо. 

Більше того, Бюджетним кодексом України чітко визначено, що фінансова підтримка громадських об’єднань для виконання завдань регіональної політики надається на конкурсних засадах (маються на увазі місцеві організації, які фінансуються з місцевого бюджету). Чому всеукраїнські громадські об’єднання не можуть фінансуватися на конкурсній основі? Можливо вже на часі поставити це питання на порядок денний? 

5 кроків на шляху до підвищення ефективності розподілу державних коштів 

Як ефективніше розподілити десятки мільйонів гривень серед громадськими організаціями інвалідів? Відповідь на це питання лежить в площині забезпечення наступних принципів та підходів: 

1. Попередження дискримінації та вирівнювання фінансування. 
Рівномірне фінансування всіх всеукраїнських громадських організацій інвалідів (ВГОІ) на основі механізму, відображеного у Постанові №176. Важливим є усунення дискримінації та практики відображення у державному бюджеті фінансування окремих організацій окремим рядком. Зокрема, важливим є визначення мінімального граничного розміру фінансування діяльності для ВГОІ, передбачивши можливе збільшення суми підтримки залежно від фінансових можливостей бюджету та результатів діяльності організацій та підприємств; 

2. Зрозуміла система оцінювання. 
Розробити Методичні рекомендації для оцінювання пропозиції на фінансування громадських організацій інвалідів, зокрема ефективності та результативності витрачання коштів. 

3. Змішана (конкурсна та поза конкурсна) система фінансування. 

- Запровадити змішану систему фінансування ГОІ, передбачивши фінансування частини статутних заходів (з’їзди, які проводяться не частіше ніж 1 раз на рік) поза конкурсом, а всі інші заходи ГОІ – лише на конкурсних засадах із зазначенням чітких критеріїв оцінювання наданих пропозицій. 
- Запровадити конкурсний механізм надання державної допомоги для ГОІ відповідно до чітко визначених критеріїв та показників із врахуванням аналогічної практики фінансування місцевих ГОІ із місцевого бюджету, що передбачено ст. 91 та 20 Бюджетного кодексу України; 
Варто зазначаити, що змішану систему надання фінансової підтримки нещодавно запропонувала до обговорення серед заінтересованих сторін Державна служба з питань інвалідів та ветеранів. Її суть, полягає у наступному: 

Громадське об’єднання: 
1) надає перелік своїх статутних заходів, які передбачені у статуті: з’їзди, виборні конференції, інші (один, два рази на рік) – це фінансується без конкурсу; 
2) надає перелік заходів, передбачених своїм статутом (той напрямок роботи, який є основним). Наприклад – надання послуг денного догляду за інвалідами, реабілітація жінок, хворих на рак, семінари з правових питань тощо. Заходи аналізуються експертною групою і визначається актуальність і доцільність проведення цих заходів та обсяг коштів, необхідних для їх реалізації; 
3) на конкурс подаються проекти програм, заходів, які спрямовані на розв’язання пріоритетних завдань Служби. Наприклад, відповідно до свого Положення Служба разом з громадськими об’єднаннями інвалідів аналізує рівень доступності осіб з інвалідністю до усіх сфер життя. Служба за рядом обставин не має фізичної можливості здійснити моніторинг доступності будівель у регіонах країни до усіх сфер. 

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на розвиток громадянського суспільства. Зокрема можуть бути визначені наступні тематичні пріоритети конкурсу, як приклад: 
- моніторинг доступності тих чи інших об’єктів; 
- розвиток благодійної та волонтерської діяльності; 
- надання методичної, консультативної та іншої допомоги інститутам громадянського суспільства та органам влади щодо використання інструментів участі громадськості у формуванні та реалізації політики (консультації з громадськістю, громадські ради тощо); 
- здійснення громадського контролю та експертній діяльності щодо соціального захисту інвалідів(будинки-інтернати); 
- інформаційний супровід співпраці органів виконавчої влади з інституціями громадянського суспільства щодо реалізації суспільно-значущих програм, поширення позитивного досвіду. 

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності: 
- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів; 
- розробка та випуск навчально-методичних та інформаційних матеріалів (брошур, листівок тощо); 
- проведення досліджень та розробка рекомендацій щодо вдосконалення практики діяльності органів виконавчої влади; 
- консультування інститутів громадянського суспільства та посадових осіб районних державних адміністрацій; 
- інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу. 

Змішана система 
фінансування всеукраїнських громадських об’єднань інвалідів та ветеранів 
Фінансування заходів статутних органів громадського об’єднання, передбачених її статутом (положенням) (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори) 

ПОЗА КОНКУРСОМ Фінансування заходів з реалізації завдань, визначених статутом громадського об’єднання (статутна діяльність) 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА 
Заходи аналізуються експертною групою і визначається актуальність і доцільність проведення цих заходів та обсяг коштів, необхідних для їх реалізації. Фінансування на конкурсних засадах програм (заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та спрямованих на розв’язання пріоритетних завдань, визначених Державною службою з питань інвалідів та ветеранів 

КОНКУРС 

4. Зовнішнє незалежне оцінювання та попередження корупійних ризиків. 
- Важливим є попередження можливих ситуацій конфлікту інтересів, пов’язаних із участю представників ВГОІ, які є отримувачами фінансової допомоги у відповідній комісії, яка оцінює надані пропозиції. Формування комісії із числа належних та незаінтересованих експертів, які оцінюватимуть пропозиції ГОІ та підставі чітких критеріїв розроблених у Методичних рекомендаціях для оцінювання пропозиції на фінансування ГОІ та ефективності та результативності витрачання коштів громадських організацій інвалідів. 
- Необхідно відновити чинність норми (п.3 Постанови №176) щодо заборони ГОІ здійснювати оплату послуг організації-посередника з проведення заходів та використання бюджетних коштів на проведення заходів, витрати на які здійснюються за рахунок інших бюджетів; 

5. Зрозумілий та прозорий фінансовий менеджмент. 
- Забезпечити порядок оплати праці працівників ГОІ відповідно до трудового законодавства, усунувши чітко не визначене поняття «матеріальне заохочення», яке застосовується у Постанові №176; 
- Передбачити попередню оплату заходів ГОІ, які мінімум за 10 днів до заходу; 
- Визначити можливість фінансової підтримки осередків ГОІ (оплата праці керівників, секретарів, бухгалтерів) за рахунок державного бюджету, а також фінансування з державного бюджету місцевих ГОІ, які обмежені у праві отримувати фінансування з місцевих бюджетів; 
- Забезпечити розподіл державної підтримки організацій інвалідів з врахуванням потреб та особливостей окремих нозологій; 
- Передбачити оплату праці працівників, які надають підтримку працюючому інваліду І групи; 
- Передбачити можливість фінансування об’єктів непромислової сфери не тільки для УТОГ/УТОС, але й для ГОІ; 
- Визначити механізм фінансування реабілітаційних центрів ВГОІ, які є більш ефективними ніж державні. 

На часі є підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів та підвищення їх доступності для громадських організацій. 

Матеріал підготовлено в рамках проекту «Аналіз політики підтримки підприємств та організацій інвалідів в Україні: сприяння забезпеченню рівного доступу НУО до державної підтримки та постачання соціальних послуг інвалідам», що реалізується Фундацією «Відкрите суспільство» за підтримки за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».