Аналітика. Парламент. Статті.

Питання видатків Державного бюджету на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України у 2002-2010 роках

вівторок, 22 листопада 2011 661
Автор: Олександр Бабанін, Леся Шевченко
У запропонованому дослідженні розглянуто структуру і динаміку видатків державних бюджетів України 2002-2011 років для забезпечення діяльності вищих ешелонів влади - Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України.

В основі аналізу є гіпотеза, що видаткові статті Державного бюджету, однакового змісту для трьох центрів влади (зокрема, видатки на організацію та здійснення офіційних прийомів, візитів за кордон, санаторно-курортного і поліклінічно-амбулаторного лікування тощо), взаємно доповнюють одна одну.

Видатки на діяльність народних депутатів визначено в законах України «Про статус народного депутата» (2790-12), «Про Регламент Верховної Ради України» (1861-17 ), «Про комітети Верховної Ради України» (116/95-ВР ), законах України про Державний бюджет на відповідний рік, у постановах Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 663 (663-99-п) та від 2 лютого 2011 року № 98 (98-2011-п), а також в інших законодавчих і нормативних актах.

Останнім часом було оприлюднено низку публікацій на тему ефективності використання коштів на функціонування українського парламенту, зокрема С. Лещенка [1,2], О. Северина, Н. Зубар і В. Гарбара [ 3 ] та інші [ 4, 5 ].

У запропонованій роботі проведено аналіз статей видатків Верховної Ради України і парламентарів (як діючих, так і колишніх скликань), які ще не стали предметом розгляду в експертному середовищі. Оскільки повних звітів про виконання Зведеного і Державного бюджетів України у вільному доступі в Інтернеті на офіційних сайтах Верховної Ради України, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, а також Рахункової палати України не розміщено, то в статті використано дані про заплановані видатки на відповідні роки, а також фактичні дані про виконання кошторису Верховної Ради за 2010 рік, оприлюднені під тиском громадськості [ 3 ].

З метою полегшення порівняльного аналізу як часовий горизонт було обрано період, починаючи з 2002 року, коли вперше в Державному бюджеті після схвалення Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 року [ 6 ] було унормовано Програмну класифікацію видатків та кредитування Державного бюджету і назви статей видатків є більш-менш усталеними (про деякі зміни мова йтиме нижче).

На нашу думку, недоречно відокремлювати видатки законодавчої гілки влади (гранична чисельність працівників апарату Верховної Ради України визначено на рівні 1115 чоловік) та виконавчої гілки влади (гранична чисельність працівників Адміністрації Президента – 524 особи, Секретаріату Кабінету Міністрів – 592 особи [7-9]) особливо після встановлення системи жорсткої вертикалі влади навесні 2010 року. Проте й раніше, залишаючись у владній номенклатурі, ті й самі посадовці неодноразово змінювали позиції перебування, переходячи з парламенту в кабінети виконавчої влади і навпаки.

Використовуючи відкриту інформацію про Державні бюджети 2002-2011 років [ 10 ], проведемо порівняльний аналіз видатків на три головні структури державної влади, а саме Верховну Раду України, Адміністрацію Президента України і Кабінет Міністрів України (табл. 1).

Таблиця 1.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Верховна Рада України

216

238

363

492

607

720

860

758

800

924

5 979

Президент України

318

339

531

524

616

778

1 241

817

947

1 388

7 499

Кабінет Міністрів України

101

94

141

162

233

307

428

281

312

328

2 387

РАЗОМ:

635

671

1 035

1 178

1 455

1 805

2 530

1 857

2 059

2 641

15 865

ВВП

225 810

267 344

345 113

441 452

544 153

720 731

948 056

913 345

1 096 400

1 253 000

 

Видатки

Зведеного бюджету

60 490

75 430

101 415

141 699

175 284

226 036

309 204

307 399

377 873

418 750

 

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011рр.), www.rada.gov.ua, www.ukrstat.gov.ua, власні розрахунки

У 2005-2006 роках обсяги видатків на утримання законодавчого органу влади майже дорівнювали обсягам видатків на утримання Державного управління справами (ДУС), яке опікується діяльністю Президента України та інших вищих керівних осіб (рис. 1), проте зазвичай на ДУС виділяється більше коштів, ніж на апарат ВРУ. Зокрема, у 2011 році обсяги видатків на ДУС у півтора разу перевищуватимуть обсяги видатків на Верховну Раду України.

Рис. 1. Динаміка видатків державних бюджетів на утримання Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у 2002-2011 роках (млн грн)

Узагалі в 2002-2008 роках частка річних обсягів видатків на утримання ВРУ перебувала на рівні від 0,089% ВВП до 0,111% ВВП, але в кризові роки її значення знизилося до 0,074% ВВП. Зокрема, це підкреслює певне падіння впливу Верховної Ради України на прийняття рішень у державі восени 2010 року після повернення до президентсько-парламентської форми правління внаслідок реінкарнації Конституції 1996 року (табл. 2).

Таблиця 2.

Видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України як частка ВВП

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Верховна Рада України

0,096%

0,089%

0,105%

0,111%

0,111%

0,100%

0,091%

0,083%

0,073%

0,074%

Президент України

0,141%

0,127%

0,154%

0,119%

0,113%

0,108%

0,131%

0,089%

0,086%

0,111%

Кабінет Міністрів України

0,045%

0,035%

0,041%

0,037%

0,043%

0,043%

0,045%

0,031%

0,028%

0,026

РАЗОМ:

0,281%

0,251%

0,300%

0,267%

0,267%

0,250%

0,267%

0,203%

0,188%

0,211%

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Хоча питома вага видатків на утримання вищих державних структур є порівняно невеликою (від 0,19% ВВП у 2010 році до 0,3% ВВП у 2004 році), проте слід звернути увагу, що ці видатки стосуються лише 0,01% населення країни, тобто перевищують середній рівень ВВП на душу населення від 19 до 30 разів.

Розглянемо основні статті видатків трьох центрів державної влади у 2002-2011 роках (табл. 3).

Таблиця 3.

Основні статті видатків на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України у 2002-2011 рр. (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 Сума 2002-2011

Здійснення законотворчої діяльності ВРУ

107,4

115,8

151,4

276,8

347,6

435,7

489,6

430,6

473,8

504,2

3332,8

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВРУ, Президента України, КМУ

80,2

90,2

148,9

217,1

313,1

385,5

555,5

463,3

499,9

576,3

3330,0

Обслуговування діяльності ВРУ, Президента України, КМУ

123,8

106,4

185,9

157,3

200,6

270,0

356,5

224,6

261,2

308,6

2194,9

Санаторно-курортне лікування

75,0

145,2

172,4

120,0

154,2

229,5

278,5

157,2

118,5

311,4

1761,8

Загальне лікування

46,8

66,6

149,5

84,8

114,0

197,2

263,1

185,4

220,4

341,1

1668,7

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом

9,0

14,4

35,0

78,8

62,7

77,9

96,7

96,4

124,9

188,6

784,4

Візити делегацій ВРУ, Президента України, КМУ за кордон

15,6

27,3

26,6

38,6

44,1

40,3

50,8

40,1

56,7

60,0

400,1

Висвітлення діяльності ВРУ, Президента України, КМУ

14,6

17,4

30,9

23,5

29,6

31,7

38,0

25,4

36,1

32,2

279,5

Заходи культури

0,8

0,8

1,1

1,8

1,9

4,4

163,7

8,8

10,6

13,2

205,3

Створення інформаційно-аналітичних систем для ВРУ, АП, КМУ

28,0

15,9

20,5

11,6

26,5

16,3

13,7

0,2

2,6

4,1

139,3

Організація офіційних прийомів ВРУ, Президента України, КМУ

8,2

8,4

11,5

15,6

36,9

15,9

17,6

17,7

22,2

46,2

200,1

Національна служба посередництва і примирення України

2,3

2,7

3,0

4,7

6,2

7,1

11,2

9,1

9,9

10,3

66,4

Національний комплекс "Експоцентр України"

5,9

1,1

11,7

6,0

0,0

6,0

5,0

0,0

0,0

0,0

35,6

Представництво Президента України в АР Крим

0,6

0,7

0,8

2,3

2,6

3,6

4,5

3,6

4,1

0,0

22,7

Інше

117,0

58,0

85,8

138,9

115,4

83,7

185,4

194,5

217,9

244,7

1442,9

РАЗОМ:

635

671

1 035

1 178

1 455

1 805

2 530

1 857

2 059

2 641

15865

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2010 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Отже, протягом 2002-2011 років законодавці виділили найбільше коштів саме на здійснення законотворчої діяльності народних депутатів (3332,8 млн грн). (Рис. 2).

Рис. 2. Основні статті видатків державних бюджеті на утримання Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у 2002-2011 роках (млн грн)

Народні депутати України (вкупі з іншими високопосадовцями) доволі трепетно і відповідально ставляться до підтримання на високому рівневі стану свого здоров’я. Обсяги коштів, виділених у 2002-2011 роках на підтримку всіх видів лікування народних депутатів і вищих посадових осіб (санаторно-курортне і загальне медичне лікування), сягнули 3430,6 млн грн, що перевищує обсяги видатків на здійснення законотворчої діяльності (3332,8 млн грн) і обсяги видатків на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України (3330,0 млн грн).

На рис. 3 зображено лише ті основні статті видатків трьох центрів державної влади у 2002-2011 роках, частка яких перевищила 0,1% суми видатків парламенту, уряду і Президента України.

Рис. 3. Структура видатків державних бюджетів на утримання Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у 2002-2011 роках (у відсотках від суми видатків)

Детальніше проаналізуймо десять основних статей видатків трьох центрів державного управління, на які припадає 90,1% сумарних видатків на забезпечення діяльності парламенту, Президента і уряду України в 2002-2011 роках.

Видатки на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України у 2002-2011 роках

Упродовж зазначеного періоду на здійснення законотворчості було виділено якнайбільше

(21,0%) з усіх сумарних видатків Державного бюджету, призначених на утримання парламенту, Президента і уряду. Очевидно, що стаття видатків на здійснення законотворчої діяльності домінувала і в кошторисі Верховної Ради – на неї припадало від 41,7% до 60,5% видатків парламенту (табл. 4).

Таблиця 4.

Державні бюджети 2002-2011 рр.

Видатки на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

 

107,4

115,8

151,4

276,8

347,6

435,7

489,6

430,6

473,8

504,2

3332,8

Питома вага у видатках ВРУ

49,6%

48,6%

41,7%

56,3%

57,3%

60,5%

56,9%

56,8%

59,2%

54,5%

55,7%

Джерело: закони про державні бюджети України 2002-2011 років, www.rada.gov.ua, власні розрахунки

У 2011 році порівняно з 2002 роком обсяги видатків на здійснення законотворчості було збільшено в 4,69 разу, тоді як рівень інфляції очікується на рівні 281%.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента і уряду України у 2002-2011 роках

Упродовж 2002-2011 років обсяги видатків на організаційне, інформаційно-аналітичне

та матеріально-технічне забезпечення для Верховної Ради зросли якнайбільше (в 7,60 разу), тоді як для уряду і Адміністрації Президента, відповідно, в 6,78 разу і 7,25 разу, що значно перевищить рівень зростання цін, який очікується на рівні 281%.

Якщо в 2002-2004 роках обсяги видатків на вищезгадані цілі для Адміністрації Президента і

уряду були майже еквівалентними, то упродовж 2005-2010 років обсягів видатків на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Кабінету Міністрів відчутно (зокрема в 1,67 разу в 2009-2010 роках) перевищували обсяги видатків на аналогічні цілі для Адміністрації Президента. Однак 2011 року знову, як і в період президентства Л. Кучми, обсяги видатків для АП за цією статтею перевищують обсяги аналогічних видатків для КМУ (табл. 5).

Таблиця 5.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Верховна Рада України

23,8

25,7

47,2

76,8

98,7

104,3

154,4

157,5

177,6

181,0

1046,9

Адміністрація Президента України

27,5

32,4

51,9

59,9

94,5

115,6

152,4

114,5

120,6

199,2

968,6

Кабінет Міністрів України

28,9

32,0

49,9

80,4

120,0

165,6

248,7

191,3

201,7

196,1

1314,6

РАЗОМ:

80,2

90,2

148,9

217,1

313,1

385,5

555,5

463,3

499,9

576,3

3330,0

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Починаючи з 2005 року (крім 2007 року) частка обсягів видатків на організаційне,

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення парламенту перевищувала питому вагу обсягів видатків на схожу статтю для Адміністрації Президента (табл. 6), що свідчить про зростання ролі Верховної Ради у період впровадження парламентсько-президентської форми правління (2005-2010 роки), але в 2011 році ситуація змінилася на протилежну.

Таблиця 6.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Питома вага Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України у сумарних видатках на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Середнє значення

Верховна Рада України

29,7%

28,5%

31,7%

35,4%

31,5%

27,1%

27,8%

34,0%

35,5%

31,4%

31,4%

Адміністрація Президента України

34,3%

36,0%

34,8%

27,6%

30,2%

30,0%

27,4%

24,7%

24,1%

34,6%

29,1%

Кабінет Міністрів України

36,1%

35,5%

33,5%

37,0%

38,3%

43,0%

44,8%

41,3%

40,3%

34,0%

39,5%

РАЗОМ

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Обслуговування діяльності Верховної Ради України, Президента України, уряду України у 2002-2011 роках

До основних структур, які обслуговують, зокрема, діяльність парламенту, належать Інститут

законодавства, Управління адміністративними будинками, автобаза і їдальня. Упродовж 2002-2011 років парламентарі зуміли значно краще (в 5,4 разу), ніж Адміністрація Президента (в 2,1 разу) і уряд (в 1,5 разу), поліпшити обслуговування своєї діяльності (табл. 7).

Таблиця 7.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на обслуговування діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Верховна Рада України

23,3

26,5

42,2

59,3

63,9

79,8

112,0

76,8

106,0

126,0

715,8

Президент України

53,0

45,8

39,6

53,9

63,8

83,4

111,9

84,9

85,6

111,6

733,5

Кабінет Міністрів України

47,4

34,1

48,1

44,1

73,0

106,8

132,6

62,9

69,6

71,0

689,6

РАЗОМ:

123,8

106,4

129,9

157,3

200,6

270,0

356,5

224,6

261,2

308,6

2138,9 

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

У табл. 7 не враховано видатки 2004 року на «реконструкцію сесійної зали ВРУ» (40 млн грн) і на «ремонт клубу КМУ» (16 млн грн). Характерно, що після кризового 2009 року, в наступному 2010 році, парламентарі майже зуміли відновити фінансування за цією статтею на передкризовому рівневі, але відмовили в різкому зростанні видатків на обслуговування діяльності Президенту України і Кабінету Міністрів України (табл. 8).

Таблиця 8.

Державні бюджети України 2002-2010 рр. Питома вага Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України у видатках на обслуговування діяльності

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Середнє значення

Верховна Рада України

18,8%

24,9%

44,2%

37,7%

31,8%

29,6%

31,4%

34,2%

40,6%

40,8%

34,4%

Президент України

42,9%

43,0%

21,3%

34,2%

31,8%

30,9%

31,4%

37,8%

32,8%

36,2%

33,4%

Кабінет Міністрів України

38,3%

32,1%

34,5%

28,0%

36,4%

39,6%

37,2%

28,0%

26,6%

23,0%

32,1%

РАЗОМ:

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

За підсумками 2011 року Верховна Рада утримує лідируючі позиції поміж трьох центрів

влади за обсягами видатків на обслуговування діяльності (наступний - Президент України, потім - Кабмін), тоді як у 2002 році картина була прямо протилежною – найбільше видатків з Держбюджету було виділено на обслуговування діяльності гаранта Конституції, далі – на обслуговування діяльності уряду і найменше на обслуговування діяльності парламенту.

· Санаторно-курортне лікування народних депутатів України та інших вищих посадових осіб у 2002-2011 роках

Хоча в кризовому 2010 році на фінансову підтримку санаторно-курортного комплексу Управління справами ВРУ спрямовано тільки 7,2 млн грн (табл. 9), але це не повинно вводити в оману, адже вже 2011 року законодавці запланували на названі цілі вже удесятеро більше (72 млн грн).

У 2011 році на підтримку санаторно-курортного лікування в закладах УС ВРУ і ДУС було витрачено 311,4 млн грн, тобто приблизно стільки ж, як заплановано:

- на «управління та випробування космічних засобів» (121 млн грн), плюс

- на «створення та розповсюдження національних фільмів» (111 млн грн), плюс

- на забезпечення діяльності Рахункової палати (60 млн грн), до функціональних обов’язків

якої належить контроль за раціональним і ефективним використанням коштів

державного бюджету, плюс

- на забезпечення діяльності Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського (53 млн грн).

Окремої уваги заслуговує такий специфічний вид відпочинку, успадкований з часів компартійної номенклатури, як мисливство. У 2004-2006 роках у Державних бюджетах України у статтях видатків Державного управління справами було зазначено статтю «Ведення лісового та мисливського господарства», згодом у 2007-2009 роках - «Ведення лісового та мисливського господарства та забезпечення утримання резиденції». Проте в 2010 році законодавці вирішили сховати «мисливство» і об’єднали цю статтю видатків зі статтею «Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику» у статтю «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції». Обсяги видатків на об’єднану статтю в 2010 році було збільшено у півтора разу порівняно з обсягами видатків на дві окремі статті в 2009 році.

Таблиця 9.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на підтримку лікування у санаторно-курортних закладах Управління справами Верховної Ради України та Державного управління справами України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України

35,6

38,8

37,0

38,9

44,7

55,3

58,2

66,2

7,2

76,8

458,7

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами

22,0

89,0

78,9

27,2

40,5

101,2

87,5

62,3

71,8

131,5

711,9

Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами

15,6

15,3

19,2

30,8

33,3

36,5

0,0

7,0

6,8

8,8

173,3

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції

1,8

2,0

3,6

5,3

6,1

7,2

10,3

9,4

32,6

49,4

127,7

Ведення лісового та мисливського господарства

0,0

0,0

2,7

2,4

2,7

10,6

13,4

12,3

0,0

0,0

44,2

Відновлення у державній власності будівель і спорудсанаторію "Гліцинія"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47,5

0,0

0,0

0,0

47,5

Реконструкція МДЦ "Артек"

0,0

0,0

26,0

14,4

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

61,4

Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац"

0,0

0,0

5,0

1,0

7,0

3,0

10,5

0,0

0,0

12,0

38,5

Реконструкція будівель, споруд та обладнання ДП "Санаторій "Гурзуфський" та парку-пам'ятника загальнодержавного значення

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,5

1,0

0,0

0,0

12,0

28,5

Капітальний ремонт будівель Державного підприємства "Санаторій "Південний"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

Розробка проектно-кошторисної документації і будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

10,0

60,0

РАЗОМ:

75,0

145,2

172,4

120,0

154,2

229,5

278,5

157,2

118,5

311,4

1761,8

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Отже, в 2011 році видатки на санаторно-курортне лікування народних депутатів та інших високопосадовців зросли в 2,63 разу порівняно з попереднім роком або в 4,2 разу порівняно з 2002 роком, що перевищує рівень зростання цін (2,81 разу).

Загальне лікування народних депутатів України та інших вищих посадових осіб у 2002-2010 роках

Об’єднаємо під рубрикою «загальне лікування» видатки Держбюджету на стаціонарно-медичне і поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів і керівного складу органів державної влади, державний санепідогляд, а також видатки на капітальний ремонт і закупівлю обладнання для клінічної лікарні «Феофанія» тощо. У 2002-2005 роках законодавці відкрито фінансували статтю «Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів ДУС». Хоча, зрозуміло, що ці закупівлі не припинялися, проте їх обсяги сховано від пильного ока громадськості. Зазначимо, що в Державному бюджеті не помічено статті «Закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів», наприклад, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або інвалідів і учасників локальних воєнних конфліктів.

Упродовж 2002-2011 років обсяги видатків на стаціонарно-медичне і поліклінічно-амбулаторне обслуговування нардепів і високопосадовців зросли, відповідно, в 8,1 разу і в 6 разів, що вище як від рівня зростання цін у 2,81 разу, так і росту номінального ВВП у 5,5 разу. Ще вищим темпом (у 11 разів) було збільшено обсяг видатків на державний санітарно-епідеміологічний огляд у санаторно-курортних закладах ДУС і на об’єктах державної влади (табл. 10).

У 2011 році на медичне обслуговування в медичних закладах Державного управління справами України було використано майже стільки коштів (341,1 млн грн), як заплановано разом на:

- «бібліотечну справу» (108,1 млн грн),

- «музейну справу та виставкову діяльність» (134 млн грн),

- «фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури Національної академії наук

України» (88 млн грн),

- «Національну академію мистецтв України» (17 млн грн).

Таблиця 10.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на загальне лікування у медичних закладах Управління справами Верховної Ради України та Державного управління справами України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

25,0

26,6

29,2

43,7

47,1

77,4

118,4

97,7

122,7

201,8

789,8

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

18,3

16,7

19,3

31,9

32,7

79,3

131,8

80,4

89,8

109,4

609,4

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади

0,9

1,1

2,1

3,2

4,2

6,8

7,2

7,1

7,7

10,3

50,4

Капітальний ремонт та придбання обладнання для клінічної лікарні "Феофанія"

0,0

20,0

98,7

5,8

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

12,0

196,5

Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів ДУС

2,6

2,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,4

0,1

0,2

0,2

1,0

Заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

5,3

0,0

0,0

7,5

16,4

РАЗОМ:

46,8

66,6

149,5

84,8

114,0

197,2

263,1

185,4

220,4

341,1

1668,7

Джерело: закони про державний бюджет (2002-2010 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом у 2002-2011 роках

Обсяги видатків на забезпечення перевезень керівників законодавчої гілки влади не оприлюднюються. Отже, їх так само складно відділити від видатків на перевезення делегацій виконавчої влади, як складно відділити видатки на лікування народних депутатів від видатків на лікування інших високопосадовців.

З 2002 року вартість одного бареля нафти зросла з 20 дол. США до 100 дол. США ( у липні 2008 року – до 140 дол. США), тобто уп’ятеро, тоді як обсяг видатків на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіатранспортом було збільшеноз урахуванням девальвації гривні у 14 разів (номінально майже у 21 раз), (табл. 11).

Таблиця 11.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом (млн грн)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Співвідношення 2011/2002

9

14,4

35

78,8

62,7

77,9

96,7

96,4

124,9

188,6

784,4

2096%

Джерело: закони про державні бюджети 2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Візити за кордон народних депутатів України, Президента України та Кабінету Міністрів України у 2002-2011 роках

Обсяги видатків на закордонні візити українських законодавців упродовж 2002-2011 років збільшилися майже вдвічі (в 2,2 разу), що значно нижче від рівня збільшення обсягів видатків на візити за кордон Президента України (в 8,2 разу) і уряду України (в 2,8 разу). Проте зазвичай народні депутати також входять до складу президентсько-урядових делегацій, а часто і урядовці користуються нагодою відвідати інші країни у складі делегацій Верховної Ради (табл. 12). Тому, на нашу думку, статті видатків на візити за кордон для трьох вищезазначених центрів влади слід розглядати разом. Загальне збільшення обсягів видатків на закордонні візити для ВРУ, Президента України і КМУ в 2002-2011 роках перевищить 386%, що відчутно більше від очікуваного рівня зростання цін за цей же період (281%).

Таблиця 12.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на візити за кордон Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України (млн грн)

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Верховна Рада України

4,3

10,5

9,0

9,0

6,8

5,5

5,5

5,2

8,4

9,5

73,8

Президент України

3,6

3,2

5,9

15,8

21,5

19,0

20,3

19,0

26,5

29,2

163,8

Кабінет Міністрів України

7,7

13,6

11,7

13,8

15,8

15,9

25,0

15,9

21,7

21,4

162,5

РАЗОМ:

15,6

27,3

26,6

38,6

44,1

40,3

50,8

40,1

56,7

60,0

400,1

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2010 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Якщо за часів президентства Л. Кучми частка видатків Президента України в загальному обсязі видатків трьох центрів влади на візити за кордон була найменшою (11,6-22,9%), то з 2005 року на візити Президента України за кордон виділяється найбільше коштів (крім 2008 року). Упродовж 2002-2011 років на закордонні візити парламентарів було витрачено менше однієї п’ятої усіх видатків на подібні цілі для ВРУ, Президента України і уряду (табл. 13).

Таблиця 13.

Державні бюджети України 2002-2010 рр. Питома вага видатків Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у видатках на візити за кордон

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Середнє значення

Верховна Рада України

27,9%

38,5%

33,8%

23,3%

15,4%

13,5%

10,9%

13,0%

14,9%

15,9%

18,4%

Президент України

22,9%

11,6%

22,2%

40,9%

48,7%

47,1%

39,9%

47,4%

46,8%

48,5%

40,9%

Кабінет Міністрів України

49,2%

49,9%

44,1%

35,8%

35,9%

39,3%

49,2%

39,6%

38,3%

35,6%

40,6%

РАЗОМ:

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Висвітлення діяльності народних депутатів України, Президента України, Кабінету Міністрів України у 2002-2011 роках

На відміну від Президента України та уряду України Верховна Рада України відкрито зазначає у Державному бюджеті України статтю видатків на висвітлення діяльності парламенту через засоби телебачення і радіомовлення (табл. 14). У 2011 році за цією статтею було витрачено коштів у 2,83 разу більше, ніж у 2002 році.

Таблиця 14.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Верховна Рада України (видатки на телебачення і радіомовлення)

4,2

8,9

22,0

12,6

20,5

17,9

18,6

6,2

11,7

11,9

134,6

Верховна Рада України (видатки на парламентську пресу)

6,9

5,5

5,5

7,5

6,3

10,3

12,3

13,8

13,0

13,0

94,2

Президент України

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

1,8

1,8

1,6

7,8

Кабінет Міністрів України

3,5

3,0

3,5

3,5

2,8

3,5

4,5

3,6

9,6

5,6

42,9

РАЗОМ:

14,6

17,4

30,9

23,5

29,6

31,7

38,0

25,4

36,1

32,2

279,5

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2010 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Загалом майже половина всіх видатків трьох центрів влади, спрямованих, як зазначено у

Державному бюджеті, на інформування суспільства про діяльність парламенту, Президента України і уряду, припадає на висвітлення роботи ВРУ через засоби телебачення і радіомовлення.

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України у 2002-2011 роках

У 2011 році на організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою було виділено майже удвічі більше коштів (2,1 млн грн), ніж у 2002 році (1,1 млн грн), проте майже удвічі менше ніж у 2005 році (4,1 млн грн). Водночас обсяги видатків на організацію офіційних прийомів Президентом України упродовж 2002-2011 років невпинно зростали. Найвищим темпом (в 4,43 разу) протягом зазначеного періоду зросли обсяги видатків на організацію і здійснення урядових офіційних прийомів. Загалом зростання видатків трьох центрів влади на вищезгадані цілі упродовж 2002-2011 років перевищили рівень інфляції, відповідно, 271% і 260% (табл. 15).

Таблиця 15.

Державні бюджети України 2002-2010 рр. Видатки на організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Ради України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Верховна Рада України

1,1

1,0

1,6

4,1

1,8

1,8

1,9

1,7

2,2

2,1

19,4

Президент України

5,4

5,4

6,1

6,5

8,2

8,2

8,2

10,0

13,1

11,8

83,0

Кабінет Міністрів України

1,6

2,0

3,8

5,0

6,8

5,9

7,5

5,9

6,9

7,3

52,7

Реконструкція та реставрація будівель для створення єдиного комплексу "Маріїнський палац"

       

20,0

       

25,0

45,0

РАЗОМ:

8,2

8,4

11,5

15,6

36,9

15,9

17,6

17,7

22,2

46,2

200,1

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Виділення коштів на «реконструкцію та реставрацію будівель для створення єдиного комплексу «Маріїнський палац» (20 млн грн у 2006 році і 25 млн грн у 2011 році) є характерним прикладом спільних видатків усіх трьох центрів державної влади. Варто зазначити, що 25 млн грн на реконструкцію Маріїнського палацу було внесено до Державного бюджету вже 2011 року.

Створення інформаційно-аналітичних систем для Верховної Ради України, Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України

Хоча інформаційно-аналітичні системи, безумовно, належать до системи організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності вищих ешелонів влади, але фінансування створення таких систем було зазначено в державних бюджетах окремими рядками (табл. 16). На нашу думку, це було зроблено з метою підкреслення важливості розробки сучасних інформаційно-аналітичних систем для керівництва держави і захисту виділення коштів на створення і впровадження таких систем, тобто уникнення перерозподілу коштів на інші цілі в умовах перманентної загрози секвестру бюджету. Створення інформаційно-аналітичних систем для парламенту, Президента і уряду України є важливим напрямом, який має на меті:

- підвищення ефективності роботи трьох центрів влади,

- збільшення рівня відкритості влади, зокрема через створення порталів влади з інформацією, яка швидко оновлюється.

У 2011 році до бюджету внесено нову статтю «Інформаційно-аналітичне та організаційне

забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади», яка фінансується через Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Таблиця 16.

Державні бюджети України 2002-2011 рр. Видатки на створення інформаційно-аналітичних систем для Верховної Ради України, Адміністрації Президента України і Кабінета Міністрів України (млн грн)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сума 2002-2011

Верховна Рада України

9,0

4,9

6,2

6,2

14,2

8,4

6,7

0,0

0,0

0,0

55,7

Адміністрація Президента України

7,0

2,0

7,2

3,3

10,4

5,4

4,1

0,1

0,3

2,2

41,9

Кабінет Міністрів України

12,0

9,0

7,1

2,1

2,0

2,5

2,8

0,1

0,1

0,0

37,6

Забезпечення функціонування та розвитку системи спеціальної інформації

             

0,0

2,1

1,9

4,1

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,3

20,3

РАЗОМ:

28,0

15,9

20,5

11,6

26,5

16,3

13,7

0,2

2,6

24,4

159,6

Джерело: закони про державні бюджети (2002-2011 рр.), www.rada.gov.ua, власні розрахунки

Крім того, слід підкреслити, що ці сучасні системи було створено вітчизняними висококваліфікованими фахівцями, що підвищує рівень безпеки таких систем.

Заходи культури та інші статті видатків

У структурі видатків Державного бюджету на три головні органи державного управління присутні статті, які повинні були б належати до відання інших головних розпорядників коштів, а саме Міністерства культури, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту тощо. Проте, оскільки Державний бюджет досі зберігає значну відомчу інерцію, значно надійніше і безпечніше гарантувати «слабким» статтям видатків (культура, освіта, охорона здоров’я) захист під дахом могутнього Державного управління справами. Тому в 2002-2011 роках ДУС опікувалося:

- створенням Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (166,8 млн грн),

- фінансовою підтримкою Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (26,0 млн грн),

- заходами щодо зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв "Україна" (7,5 млн грн),

- реконструкцією палацу мистецтв "Український дім" (5 млн грн.) тощо.

У цій роботі такі статті видатків об’єднано в укрупненій статті «Заходи культури», на яку припадає 205,3 млн грн, або 1,3% сумарних видатків трьох центрів державної влади України в 2002-2011 роках.

Висновки

У результаті аналізу структури і динаміки видатків Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України можна зазначити, що

- статті однакового змісту видатків трьох центрів державної влади доповнюють одна одну і тому їх варто розглядати разом;

- приблизно по 21-22% сумарних видатків скеровано на такі напрями, як:

  • забезпечення законотворчої діяльності парламенту,
  • організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності трьох центрів державної влади,
  • санаторно-курортне і загальне лікування народних депутатів та керівного складу вищих органів державної влади;

- сьому частину сумарних видатків спрямовано на обслуговування діяльності парламенту, Президента і уряду України, тобто на управління адміністративними будинками, функціонування Інституту законодавства ВРУ, автобаз, їдалень тощо;

- десяту частину сумарних видатків виділено на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіатранспортом, закордонні візити і організацію офіційних прийомів, а також на висвітлення діяльності трьох центрів державної влади;

- державний бюджет зберігає відомчу інерцію: під патронатом Державного управління справами перебуває виділення коштів на фінансову підтримку Національного камерного ансамблю, реконструкцію палаців мистецтв тощо.

З метою забезпечення прозорості і відкритості видатків вищих ешелонів державної влади необхідно розмістити на офіційних порталах ВРУ, Президента України і КМУ для публічного доступу річні звіти про використання коштів державних бюджетів 2002-2011 років на забезпечення діяльності вищезазначених центрів державної влади.

З 2001 року в Чорногорії існує проект «Відкритий парламент», однією зі складових якого є підготовка і розміщення в Інтернеті інформації про виконання річного кошторису чорногорського законодавчого органу [11]. Після низки скандалів з марнотратством державних коштів у Великій Британії з 2006 року ініційовано проект звітування парламентарів, як Палати громад, так і Палати лордів, а також депутатів північно-ірландської асамблеї за видатки на проживання, проїзд, утримання офісів тощо [ 12 ]. Громадянське суспільство України також зацікавлене у започаткуванні і впровадженні схожих проектів.

Література

1. С. Лещенко. - Свято на 1 мільярд, або Vip-утриманці українського народу - Українська правда. - 15 травня 2010 року. - [Електронний ресурс] - http://www.pravda.com.ua/articles/2010/05/15/5042591/

2. С. Лещенко. - Скільки коштує депутат українському народу. - Українська правда. - 16 березня 2011 року. - [Електронний ресурс]. - http://www.pravda.com.ua/articles/2011/03/16/6018199/

3. О. Северин, Н. Зубар, В. Гарбар: Кошторис Верховної Ради України: витратимо, скільки забажаємо і так, щоб ніхто не зрозумів на що. – Майдан. – 31 травня 2011 року. - [Електронний ресурс] - http://maidan.org.ua/static/mai/1306869911.html

4. Утримання Апарату Верховної Ради в минулому році обійшлося бюджету в 852 мільйони 70 тисяч 400 гривень. - ТСН. 1+1. - 9 березня 2011 року. - [Електронний ресурс] - http://tsn.ua/groshi/utrimannya-radi-obiyshlosya-ukrayincyam-v-850-milyoniv.html

5. Рада виділила собі майже мільярд гривень на видатки. – Українські новини. - 17 березня 2011 року. - [Електронний ресурс] - http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2011/03/17/39535

6. Бюджетний кодекс України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 37-38, с. 189.

7. Про граничну чисельність Апарату Верховної Ради України. - Верховна Рада України; Постанова вiд 01.07.2004 № 1944-IV . - Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51.- С.555.

8. Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України (Секретаріату Президента України). - [Електронний ресурс] - http://www.president.gov.ua/content/limit_pa.html

9. Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України. - Кабінет Міністрів України. Постанова від 11 квітня 2011 р. N 381. - [Електронний ресурс] - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=381-2011-%EF

10. Офіційний портал Верховної Ради України. - [Електронний ресурс] – www.rada.gov.ua

11. Center for Democratic Transition (Montenegro). - [Електронний ресурс] – www.rada.gov.ua

12. UK Citizens Online Democracy. - [Електронний ресурс] – www.theyworkforyou.com